Registrovat se ZDARMA

Základní údaje

 
Značku na mapu umístíte zadáním města a adresy sídla firmy. Jakmile se na mapě objeví, můžete přetažením její umístění upřesnit.

Fakturační údaje

Kontaktní údaje


např.: http://www.domena.cz

Otevírací doba pobočky

Zařazení do kategorií

Vyberte jednu až tři kategorie.

AUTO - MOTO

CESTOVÁNÍ

ELEKTRO

OBCHODY

ŘEMESLA

SKLADOVÁNÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

BAZARY

DŘEVO - PAPÍR

E-SHOPY

PRŮMYSL

SLUŽBY

VELKOOBCHOD

ZÁBAVA - KULTURA - SPOLEČNOST

BYTY - DOMY - REALITY

DOPRAVNÍ SLUŽBY

FINANCE - ÚŘADY - PRÁVO - INSTITUCE - SDRUŽENÍ

RESTAURACE - JÍDELNY - STRAVOVÁNÍ

SPORT

ZDRAVÍ - KRÁSA

EROTIKA


Tyto kontaktní údaje slouží pouze pro vnitřní komunikaci. Na webu nebudou zveřejněny.

Kontrolní otázka


Odpověď zadejte jako číslo.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jako „Podmínky" nebo rovněž „VOP") podle § 273 obchodního zákoníku upravující užívání služeb portálu HLEDEJFIRMY.cz 

HLEDEJFIRMY.CZ je veřejný vyhledávací a inzertní portál, zabývající se poskytováním služeb v oblasti soustředění kontaktů právnických a fyzických subjektů, nabídek a poptávek těchto subjektů

a inzerování.

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami společnost HLEDEJFIRMY.CZ s.r.o. (dále jen „provozovatel“) upravuje poskytování a zveřejňování informací a inzerce objednavatele (dále jen „uživatel“) na svých stránkách www.hledejfirmy.cz a práva a povinnosti poskytovatele z toho vyplývající. Poskytovatel má právo tyto podmínky jednostranně měnit.

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky" nebo „VOP") se stávají součástí smluvního vztahu na základě odkazu na ně a nemusí být podepisovány smluvními stranami, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známé a dostupné.

1.2. Obchodní zákoník (§273, zákona č. 513/1991 Sb.) umožňuje nahradit část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky.

 

II. Dokumenty

2.1. Pro účely smluvních podmínek jsou používány tyto dokumenty:

 •  smlouva o spolupráci (pokud je podepisována);
 •  platná registrace
 •  všeobecné obchodní podmínky;
 •  podpůrná zákonná ustanovení.

2.2. VOP jsou standardními obchodními podmínkami pro úpravu vztahů Poskytovatele s Uživateli a tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. 

 

III. Definice pojmů

Poskytovatel  - společnost Hledejfirmy s.r.o., IČ: 247 62 385 se sídlem Kutná Hora, Benešova 610, PSČ 284 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172240

Poptávající - uživatel, každá osoba (právnická / fyzická), která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci a zadává informace, poptávky, nabídky, inzeruje.

Poptávka - odeslaný požadavek (ve strukturované formě) od Poptávajícího s cílem najít vhodného poskytovatele služeb, či produktů.

Uživatelský účet - vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání (např. uživatelské jméno, emailovou adresu, nastavení, atd.).

Inzerce - pro účely těchto VOP jsou poptávky / nabídky služeb, produktů a pracovních míst dále označovány jako Inzerce.

Registr firem – soubor všech právnických a fyzických osob s platnou registrací

Uživatel - Uživatelem  je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla Registraci.

 

IV. Komunikace a doručování

4.1. Kdekoliv tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

 • a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení) - v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje;
 • b) elektronickou poštou (e-mailem) – v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu info@hledejfirmy.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci;
 • c) komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu nebo více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (např. v případě oznámení změny těchto Podmínek atp.).

Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

4.2. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (prostřednictvím telefonních čísel uvedených na webových stránkách Hledejfirmy.cz a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci). Nicméně tato komunikace není považována za písemnou a informace takto získané nejsou závazné.

4.3. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována.

 

V. Registrace uživatele

5.1. Pro Užívání portálu www.Hledejfirmy.cz je nezbytné provedení Registrace. V případě, že Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb poskytovaných poskytovatelem.

5.2. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům.

5.3. Registrace se provádí na webové stránce kde je přesně popsán registrační proces.

5.4. Při Registraci je Uživatel povinen uvést úplné a správné údaje o sobě / společnosti, které jsou při registračním procesu označené za povinné (dále jen „Povinné údaje"). Bez poskytnutí Povinných údajů není možné dokončit Registraci a užívat službu Poskytovatele. Ostatní údaje, pokud je Uživatel poskytuje, poskytuje dobrovolně. Poskytnuté údaje dále též „Registrační údaje" může Uživatel kdykoliv doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení článku 8. Ochrana osobních údajů.

5.5. Uživatel je povinen seznámit se v rámci registračního procesu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a užívání je udělení souhlasu. V registračním formuláři je umístěno políčko „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami", jehož zaškrtnutím Uživatel vyjadřuje Souhlas.

5.6. Obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Aby byla vyloučena jakákoliv pochybnost, Strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

5.7. Uživateli je založen Uživatelský účet okamžikem dokončení Registrace.

5.8. Uživatel bude zobrazován v registru firem po uhrazení povinného registračního poplatku.

5.8. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemůže být registr firem a ostatní služby užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a nebo neumožnit přístup ke službám poskytovatele, jestliže Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

 

VI. Práva a povinnosti

6.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli svou registrací prohlašuje a zaručuje, že:

 • a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk;
 • b) nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami;
 • c) veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • d) používáním www.hledejfirmy.cz ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů platných v České republice;
 • e) se před zahájením užívání důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi;

6.2. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

 • a) neprovede Registraci, pokud by jejím provedením z jeho strany došlo k porušení platných právních předpisů České republiky;
  b) nebude používat stránky www.hledejfirmy.cz, pokud by jejím použitím z jeho strany došlo k porušení platných právních předpisů České republiky;
 • c) používat stránky www.hledejfirmy.cz pouze k účelu, k němuž je určena;
 • d) pro přístup k stránky www.hledejfirmy.cz nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;
 • e) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro jeho přihlášení a pro přístup k uživatelskému účtu, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě;
 • f) nebude získávat přihlašovací jména a nebo hesla jiných uživatelů;
 • g) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli;
 • h) nebude se v souvislosti s užíváním stránek  www.hledejfirmy.cz dopouštět žádného protiprávního čin neetického jednání;
 • i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo stránky www.hledejfirmy.cz (nebo sítě a servery připojené k www.hledejfirmy.cz), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Uživatelského účtu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data stránek www.hledejfirmy.cz;
 • j) nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoliv zde zakázaným způsobem.

6.3. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

 • a) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování služeb či jakkoliv změnit způsob poskytování služeb, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatelských účtů;
 • b) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služeb, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům;
 • c) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.

6.4. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

6.5. Porušování právních předpisů. Uživatel si je plně vědom, že nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb www.hledejfirmy.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

 

 

VII. Ochrana osobních údajů

7.1. Osobní údaje a citlivé údaje.

 • 7.1.1. Osobní údaje jsou informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. V souladu s článkem 5 VOP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
 • 7.1.2. Citlivé údaje jsou informace o Uživateli, které vypovídají o jeho národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoliv biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Poskytovatel nevyžaduje ani nebude vyžadovat po Uživateli jakékoliv citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoliv citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. Poskytnutí jakýchkoliv citlivých údajů není povinné.

7.2. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 • 7.2.1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
 • 7.2.2.Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

7.3. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

7.4. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.

7.5. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOÚ") souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných obchodních podmínek Poskytovateli jako Správci, za účelem identifikace Uživatele při Registraci.

7.6. Předávání Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám.

7.7. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOÚ Třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

7.8. Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku VOP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoliv po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze www.hledejfirmy.cz a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.

7.9. Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.10. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.

7.11. Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoliv Třetí osobě Uživatele kontaktovat.

7.12. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách na www.hledejfirmy.cz a o produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

 

 

VIII. Cena registrace

8.1. Registrace Uživatele je zpoplatněna a je poskytována Poskytovatelem.

8.2. Poplatek za registraci nemusí být vyžadován, pokud tak určí Poskytovatel.

8.3. Uvedená lhůta předplatného období začíná běžet v den připsání Poplatku na účet Poskytovatele a končí uplynutím příslušného období, tj. za 3, 6 nebo 12 měsíců ode dne připsání Poplatku.

8.4. Před vypršením lhůty předplaceného období bude Uživatel o tomto faktu informován a bude mu nabídnuta možnost obnovení Registrace.

8.5. V případě, že Uživatel po obnovení Registrace neuhradí Poplatek do data ukončení lhůty předchozího předplatného období, je Poskytovatel oprávněn jeho Registraci zrušit.

 

IX. Vyloučení odpovědnosti

9.1. Uživatel si je vědom, že mu Poskytovatel nedává žádné záruky ohledně ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

9.2. Uživatel si je dále vědom, že mu Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která mu vznikne v souvislosti s používáním stránek Poskytovatele.

Poskytovatel vůči Uživateli dále zejména neodpovídá za:

 • a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci;
 • b) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu;
 • c) jakýkoliv jiný následek používání služeb poskytovatele.

9.3. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením §3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů) není odpovědný obsah zobrazovaný Uživatelům v rámci služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci www.hledejfirmy.cz,a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Poskytovatele.

9.4. Vztah mezi Uživateli a Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby. Tento vztah je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu.

Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Poptávajícího.

9.5. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X. Právo, jazyk a řešení sporů

10.1. Veškeré vztahy mezi stranami dle těchto VOP se řídí právními předpisy České republiky.

10.2. Smluvním jazykem a jazykem vzájemné komunikace stran je český jazyk, není-li sjednáno jinak.

10.3. Veškeré spory vzniklé na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, nebo ty, které vzniknou v souvislosti s poskytování služeb, budou s konečnou platností rozhodnuty v soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.4. VOP jsou závazné pouze v českém jazyce a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

10.5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

 

XI. Změny a účinnost změn Podmínek

11.1. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat za předpokladu informování Uživatelů služby, zejména prostřednictvím oznámení v sekci „Všeobecné obchodní podmínky" a dále uveřejněním této změny na webových stránkách Hledejfirmy.cz nejpozději před nabytím její účinnosti. Poskytovatel v případě změny Podmínek vždy Uveřejní aktuální úplné znění Podmínek. Uživatel služby může vyjádřit svůj nesouhlas se změnou Podmínek písemným sdělením doručeným Poskytovateli ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy mu byly změny či doplněni těchto Podmínek sděleny. Nestane-li se tak, nabývají změny Podmínek účinnosti ke dni v nich uvedeném.

11.2. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace užívá služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto VOP a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku 5 těchto Podmínek.

11.2. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 4.3. 2011.